RAI- järjestelmän opetus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille (

Maanantai 14.12.2020 - Riitta Karjalainen

Suomalaisen yhteiskunta ikääntyy siten, että työikäisten ja lasten määrä vähenee samalla kun ikääntyneen väestön määrä kasvaa. Ennusteiden mukaan iäkkäiden määrä erityisesti vanhimmissa ikäryhmissä kasvaa voimakkaimmin. Väestön ikärakenteen muutoksesta seuraa, että yhteiskunnan on mukauduttava laajasti entistä iäkkäämmän väestön tarpeisiin. Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja palvelujen turvaaminen edellyttää kunnilta ja alueilta tietoista ikääntymispolitiikkaa ja sitoutumista päätöksenteon kaikilla tasoilla.

Ikääntyneen väestön määrän kasvaessa heidän merkityksensä yhteiskunnassa kasvaa. Monet eläkeläiset ovat keskeinen voimavara vapaaehtoistoiminnassa, apuna perheittensä elämässä tai käyttävät edelleen ammatillista ja muuta osaamistaan työelämässä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, esteettömät asuin- ja elinympäristöt, lähipalvelut ja toimivat liikenneratkaisut helpottavat ihmisten kotona asumista ja vähentävät tai siirtävät pitkäaikaisten, säännöllisten palvelujen tarvetta. Tätä kautta myös hoiva- ja hoitopalvelujen kustannusten kasvua voidaan hillitä.

Vanhuspalvelulain (525/2020) käyttöönotto 1.10.20 sisältää myös pakollisen RAI-järjestelmän. Vanhuspalvelulaki eli Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista: RAI-arviointi tehdään ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon yksiköissä sekä säännöllisessä kotihoidossa (ml. tavallinen palveluasuminen), omaishoidossa ja perhehoidossa oleville asiakkaille. RAI on terveydentilan ja toimintakyvyn kattava arviointi, joka on yhtä aikaa täysin yksilöllinen ja kaikille sama. RAI takaa, että jokainen asiakas on samalla viivalla.

Pykälä 15 § Palvelutarpeiden selvittäminen: Säännöllisesti annettavissa palveluissa iäkkään henkilön palvelutarpeiden, toimintakyvyn ja hoitoisuuden selvittämisessä ja arvioinnissa on käytettävä kansallisena arviointi- ja seurantavälineenä RAI-arviointijärjestelmää.

Käytännössä tarkoittaa: RAI-arviointi tehtäisiin ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon yksiköissä sekä säännöllisessä kotihoidossa (ml. tavallinen palveluasuminen), omaishoidossa ja perhehoidossa oleville asiakkaille.

Lain 15 §:n 4 momentissa tarkoitettu palvelutarpeen ja toimintakyvyn arviointijärjestelmä olisi otettava käyttöön viimeistään 1.4.2023. Siirtymäaika lain voimaantulosta 1.4.2023 saakka mahdollistaisi RAI-arviointijärjestelmän käyttöönoton edellyttämät toimet ja kuntien sekä palveluntuottajien valmistautuminen RAIn käyttöönottoon.

 

 

RAI on terveydentilan ja toimintakyvyn kattava arviointi, joka on yhtä aikaa täysin yksilöllinen ja kaikille sama. RAI takaa, että jokainen asiakas on samalla viivalla. Tämä RAI-asian lisääminen opetussuunnitelmiin on hyvin tärkeä seikka tulevien ammattilaisten osaamisen tuottamisen näkökulmasta.

 

Esitän, että Turun kaupungin sivistystoimialan sosiaali -ja terveysalan oppilaitoksissa sekä yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun, Turun aikuiskoulutuskeskuksen kanssa laaditaan suunnitelma, miten opetussuunnitelmaan lisätään RAI- järjestelmän opetus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille (lähihoitaja, sairaanhoitaja, fysioterapeutti jne).

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: RAI, lähihoitaja, sairaanhoitaja, Turun kaupunginvaltuusto

Luottamusta työelämään ja tulevaisuuteen joulun alla

Perjantai 11.12.2020 - Riitta Karjalainen

Suomen sairaanhoitajaliiton valtuusto hyväksyi 21-22.11.20 kokouksessaan toimintasuunnitelman vuodelle 2021, jossa ensi vuoden jäseniltojen teemat ovat hyvinvointi ja työssäjaksaminen. Vuosien 2020-2021 teemana on "Maailma ilman sairaanhoitajia".

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut TYÖ2030 -kehittämisohjelman, joka toimii myös tukena Suomen sairaanhoitajaliiton ensi vuoden tavoitteille. TYÖ2030 on työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma, joka tähtää toimintatapojen uudistamiseen ja teknologian tehokkaaseen hyödyntämiseen työpaikoilla sekä työelämäinnovaatioiden luomiseen. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä Suomi on johtava työelämäinnovaatioiden kehittäjä ja että Suomessa on maailman paras työhyvinvointi. TYÖ2030-ohjelman toimenpiteet vaikuttavat työllisyyteen, talouteen, työhyvinvointiin ja työurien jatkumiseen.  Kehittämisohjelma tukee eri alojen työpaikkoja ja niiden muodostamia verkostoja omassa kehittämistyössään.  Hyvä työ ja johtaminen kehittävät samanaikaisesti tuottavuutta ja työhyvinvointia. Työn murroksen ja teknologian aiheuttamat muutokset sekä koronakriisistä selviytyminen edellyttävät työpaikoilta toimintatapojen uudistumista. Ohjelman on tarkoitus jatkua yli hallituskausien aiempien kansallisten työelämän kehittämisohjelmien tapaan.  Ohjelman vetovastuu on STM:ssä, operatiivisesta työstä ja käytännön järjestelyistä vastaa Työterveyslaitos. 

Koronakriisi teki ohjelman tavoitteet entistä tärkeämmiksi ja ajankohtaisemmiksi. Koronakriisistä selviytyminen onkin ohjannut vuoden 2020 alun ohjelmatyötä. Poikkeusolojen uusia työkäytäntöjä ja selviytymistarinoita kerätään ja jaetaan verkkosivustolla https://stm.fi/tyo2030, jolle työyhteisöt voivat lähettää omia vinkkejään ja kertomuksiaan.

Toivomme hallituksessa, että jo kevään 2021 aikana pääsisimme järjestämään jäsentoimintaa ja virkistystapahtumia teille jäsenille lähitapaamisina.

Ja toivotamme kaikille alueyhdistyksen jäsenille oikein rauhaisaa ja rentouttavaa joulunaikaa

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: luottamus, 2030

Ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen on tärkeää

Maanantai 23.11.2020 - Riitta Karjalainen

Väestöennusteiden mukaan vuonna 2030 yli 25% on yli 65- vuotiaita. Kaikkien vanhimpien määrä kasvaa nopeimmin, joten yli 85- vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu seuraavien 20 vuoden aikana. Ikääntyminen koskettaa meitä kaikkia ja liittyy kaikkiin elämisenalueisiin- myös asumiseen.

Ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen on tärkeää ikääntyvän väestön ja yhteiskunnan kannalta. Se liittyy asukkaiden toiveisiin, itsemääräämiseen ja tarkoituksenmukaiseen vanhuspalvelujen rakenteeseen. Ikääntyviä varten tarvitaan sopivia asuntoja ja ikäystävällisiä asuinalueita. Asuntokanta muuttuu hitaasti, ennakoiviin toimiin tulee paneutua hyvissä ajoin. Tällä hetkellä esteettömiä asuntoja on Suomessa noin 500 000 eli 15% asuntokannasta. Ympäristöministeriön käynnistämän Ikääntyvien asumisen toimenpideohjelman vuosille 2020-2021 mukaan. Tämä ei ole riittävää ikääntyvien tarpeisiin Turussakaan. Esteetön asunto on iäkkään henkilön tarve ja toive, se ei yksinään vastaa asumistarpeisiin. Iäkkäiden tarpeet tulee huomioida nykyisiä asuntoja ja asuinalueita korjattaessa sekä uusia rakennettaessa. Useimmin ikääntynyt asuu tulevaisuudessakin yksin, mikä lisää yksinäisyyttä ja turvattomuutta. Erilaisilla yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistävillä ratkaisuilla voidaan vähentää yksinäisyyden tunnetta

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: ikääntyvät, asuminen

Matalan kynnyksen lyhytterapiapalveluista Turussa

Maanantai 16.11.2020 - Riitta Karjalainen

Matalan kynnyksen mielenterveysavun puutteellisuus on edelleen ongelma Turussa. Yksi tehokas keino mielenterveysongelmista kärsivien auttamiseen on lisätä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita ihmisten saataville helposti ja nopeasti. Mielenterveyden keskusteluapu on tutkitusti toimivaa: jo neljä kertaa lyhytterapiaa puolittaa tutkitusti masennusoireet.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Aloite Turun kaupunginvaltuustossa 16.11.20

Liikkumista tukevia liikuntalaitteita koulujen pihoille

Maanantai 16.11.2020 - Riitta Karjalainen

Turun nuoret liikkuvat hyvin vähän. On tärkeää, että nuoria kannustetaan liikkumaan koulussa ja koulupäivän aikana.  Ikävä kyllä erityisesti yläkoulujen ja lukioiden pihat ja väli- ja hyppytuntien viettopaikat harvoin houkuttelevat nuoria urheilemaan ja liikkumaan.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: liikuntalaite, Aloite Turun kaupunginvaltuustossa 16.11.20

Valtuustoaloite vapaaehtoistyön edistämiseksi

Maanantai 19.10.2020 - Riitta Karjalainen

Vapaaehtoistyö lisää ihmisten hyvinvointia ja lisää elämän merkityksellisyyden tunnetta. Turku haluaa olla maailman toimivin työ- ja opiskelukaupunki.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Aloite Turun kaupunginvaltuustossa 19.10.2020

Hotus täytti 10 vuotta juurruttaakseen näyttöön perustuvaa toimintaa hoitotyöhön

Maanantai 12.10.2020 - Riitta Karjalainen

Hotus täytti 10 vuotta juurruttaakseen näyttöön perustuvaa toimintaa hoitotyöhön

Näyttöön perustuvan toiminnan (NPT) tarkoituksena on mahdollistaa tasalaatuinen ja turvallinen hoito hoitopaikasta tai hoitotyöntekijästä riippumatta. Suomessa näyttöön perustuvan toiminnan velvoite perustuu terveydenhuollon ammattihenkilöstöä sitovaan lainsäädäntöön ja eettisiin ohjeisiin. NPT todentuu hoitotyön käytännössä hoitotyöntekijöiden ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden päätöksenteossa. Näytöllä tuloksiin -kilpailun tavoitteena on innostaa työyhteisöjä kehittämään näyttöön perustuvia yhtenäisiä käytäntöjä potilaan hoidon tulosten ja kansalaisten terveyden edistämisen sekä sote-palvelujen parantamiseksi. Parhaat hankkeet palkitaan ja esitellään seuraavassa Terveysalan kansallinen näyttöön perustuvan toiminnan symposiumissa helmikuussa 2022 samoin kuin viime kerralla.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: hotus, sairaanhoitaja

Syksyn tullessa saapuvat sairaanhoitaja-opiskelijat työharjoitteluun

Maanantai 21.9.2020 - Riitta Karjalainen

 

Tulevien kollegoiden ohjaaminen on työpaikalla tärkeä tehtävä. Hyvä ohjaaja voi pelastaa opiskelijan tulevan työuran ja vastaavasti huono ohjaus tuhota haaveet. Kaikki tarvitsevat palautetta työstään, mutta opiskelija tarvitsee palautetta päivittäin. Jos työpaikan ilmapiiri on tunkkainen, se heijastuu nopeasti myös harjoitteluun.

Työssäoppimisjaksoja on sote-alan opinnoissa paljon: lähihoitajaksi opiskelevilla on vähintään neljä työharjoittelua, ja lisäksi osa opiskelee oppisopimuksella. Sairaanhoitajaopiskelijoiden koulutuksen täytyy EU-direktiivin mukaisesti olla vähintään 4 600 tuntia, ja puolet siitä on oltava kliinistä harjoittelua, jonka on tapahduttava suorassa potilastyössä.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: syksy, opiskelija

Työterveyshuoltoon palveluvalikoimaan CHAT-palvelu

Maanantai 21.9.2020 - Riitta Karjalainen

 

Ehdotan, että Turun kaupungin Työterveystalon tekemään työterveyshuollon sopimukseen lisätään työterveyshuoltoon oikeutettujen työntekijöiden mahdollisuus hyödyntää tarjolla olevaa chat-palvelua.

 

Palvelu nopeuttaa terveyspalvelun saamista, vähentää poissaoloja ja helpottaa asiointia myös silloin, kun vapaita lääkäriaikoja ei ole saatavilla lähimmältä työterveysasemalta tai sairauteen liittyvien asioiden hoitaminen ei edellytä lääkärin näkemistä kasvotusten

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Aloite Turun kaupunginvaltuustossa 21.9.20

Lisää penkkejä puistoihin ja ulkoilualueille

Maanantai 17.8.2020 - Riitta Karjalainen

Kevään 2020 korona- pandemian aikana moni turkulainen – ja muut Turussa matkailevat -  on löytänyt kaupunkimme ihanat puistot ja ulkoilureitit. Kaupungin puistoissa ja ulkoilureittien varrella on kuitenkin harmillisen vähän penkkejä ja levähdyspaikkoja.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: penkki, puistot, ulkoilulaite, Turun kaupunginvaltuusto

Keskikesää ja yötöntä yötä kohden

Torstai 11.6.2020 - Riitta Karjalainen

Mennyt kevät 2020 on ollut erikoinen ja varmasti suurelle osalle tosi raskas koronan vuoksi. Sairaanhoitajan päivänä 12.5.2020 ei alueellamme juurikaan voitu jalkautua kentälle eikä juhlia koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen takia. Yksittäisiä muistamisia alueyhdistyksen hallituksen jäsenet veivät kassikampanjatervehdyksinä koronan ”kourissa” työskentelevien työyksiköihin- mm. Tyksiin sisä-, iho- , reuma -ja keuhkotautien poliklinikalle , Turun vanhusten asumispalvelujen Mäntykoti Yli-Maariaan, Myllykotiin ja Salon kotihoitoon, infektiovastaanotolle, päivystykseen, kotisairaalaan, Kaarinan infektiotiimille, Turun kaupungin geriatrisen poliklinikalle covid-näytteiden ottajille, Mäntymäen terveysasemalle. Niin moni muukin olisi ollut muistamisen arvoinen, mutta valitettavasti vain rajallista määrää pystyttiin huomioimaan tällä kertaa.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kesä, 12.5.2020, korona

Maailma ilman sairaanhoitajia? Ei kiitos

Maanantai 8.6.2020 - Riitta Karjalainen

Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut vuoden 2020 sairaanhoitajien ja kätilöiden vuodeksi. Florence Nightingalen syntymästä tulee 12.5.2020 kuluneeksi 200 vuotta, kansainvälinen Nursing Now -kampanja huipentuu syksyllä, ja pohjoismaista sairaanhoitajaliittoyhteistyötä olemme tehneet jo 100 vuotta. Lisäksi Sairaanhoitajaliitto täyttää 95 vuotta ja näitä merkkipaaluja juhlitaan loppuvuoden aikana esimerkiksi Sairaanhoitajapäivillä 24 - 25.9.2020, mutta ennen kaikkea teemme näkyväksi sairaanhoitajien työn merkitystä.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sote, sairaanhoitaja

Aloite Kehitysvammaisten työllistymisen ja työtoiminnan kehittäminen

Maanantai 18.5.2020 - Riitta Karjalainen

Suomen Kehitysvammaliiton mukaan Suomessa on noin 30 000 työikäistä kehitysvammaista henkilöä, mutta vain noin 500-600 tekee varsinaista työsuhteista palkkatyötä.

 

Tällä hetkellä monet kehitysvammaiset osallistuvat erilaisiin työ- ja päivätoimintoihin. Osalle heistä maksetaan pientä ns. työosuusrahaa, osalle toiminta on palkatonta osallistumista - mikä sinänsä voi olla kannustavaa ja kuntouttavaa. Näihin osallistujat maksavat itse ruoastaan, itse toiminta on maksutonta ja matkat korvataan.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kehitysvammaiset, työllistyminen, työtoiminta

Aloite lukioiden opinto-ohjauksen resursoinnin parantamiseksi

Maanantai 18.5.2020 - Riitta Karjalainen

 

Valtakunnallisten suositusten ja opinto-ohjaajien ammatillisen kokemuksen mukaan yhtä

päätoimista opinto-ohjaajaa kohti tulee olla enintään 200 opiskelijaa. Turun kaupungin

päivälukioissa opinto-ohjauksen on 19 ja resurssin lisätarve syksyllä 2021 on suhteutettuna tähän tavoitteeseen jopa 12 uutta opinto-ohjauksen virkaa.

Opinto-ohjauksen keskeinen tehtävä ohjata nuoria lukio-opintojen ja oman tulevaisuuden

suunnittelussa. Uusi lukion opetussuunnitelma korostaa opinto-ohjauksen keskeistä roolia

myös opiskelijan hyvinvoinnin tukemissa. Opinto-ohjaajalla tulee olla riittävästi aikaa

opiskelijan ohjaamiseen lukiokoulutuksen aikana sekä uuden lukiolain mukaan lukion

jälkeenkin (jatko-ohjausvelvoite). Jotta lukiolaki ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma voisivat toteutua, tulee koulutuksen järjestäjän huolehtia opinto-ohjauksen riittävästä resurssista.

Keväällä 2020 käyttöön otettavat korkeakoulujen opiskelijavalintaperusteet näkyvät jo nyt

huomattavana henkilökohtaisen ohjauksen tarpeen kasvuna. Lisäajan ja lisäopinto-ohjauksen tarvetta aiheuttaa myös oppimisvaikeudet, psyykkiset ja fyysiset syyt, sosiaaliset syyt sekä vaativat ja harrastukset.

 

Ehdotan, että Turun kaupungin lukioiden opintoohjaajien palkkaamiseksi varataan tulevaan talousarvioon lisämääräraha.

Kommentoi kirjoitusta.

Maailma ilman sairaanhoitajia? Ei kiitos

Tiistai 12.5.2020 - Riitta Karjalainen

Mennyt kevät 2020 on ollut erikoinen ja varmasti suurelle osalle tosi raskas koronan vuoksi. Sairaanhoitajan päivänä 12.5.2020 ei alueellamme juurikaan voitu jalkautua kentälle eikä juhlia koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen takia. Yksittäisiä muistamisia alueyhdistyksen hallituksen jäsenet veivät kassikampanjatervehdyksinä koronan ”kourissa” työskentelevien työyksiköihin- mm. Tyksiin sisä-, iho- , reuma -ja keuhkotautien poliklinikalle , Turun vanhusten asumispalvelujen Mäntykoti Yli-Maariaan, Myllykotiin ja Salon kotihoitoon, infektiovastaanotolle, päivystykseen, kotisairaalaan, Kaarinan infektiotiimille, Turun kaupungin geriatrisen poliklinikalle covid-näytteiden ottajille, Mäntymäen terveysasemalle. Niin moni muukin olisi ollut muistamisen arvoinen, mutta valitettavasti vain rajallista määrää pystyttiin huomioimaan tällä kertaa.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sairaanhoitaja, sote-keskus

Hyvät sairaanhoitajat, rakkaat kollegat

Torstai 9.4.2020 - Riitta Karjalainen

Ensimmäiseksi haluan toivottaa jokaiselle teille - ja läheisillenne terveyttä ja voimia työhönne tähän erikoiseen maailmanaikaan. 

 

Vaikka mieli on meillä monella varmasti täynnä huolta; monella niin terveydestä kuin taloudestakin, niin on myös rohkaistuttava ajattelemaan, että kriisiajan jälkeen koittaa uusi normaali - ja siinä ajassa sairaanhoitajan työllä ja arvoilla on suurta kysyntää. 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: korona, juhlat, kansainvälinen sairaanhoitajan päivä, 12.5

Aloite :Säännöt sähköpotkulautojen pysäköinnille ja pysäköinninvalvonnalle Turun kaupungissa

Maanantai 27.1.2020 - Riitta Karjalainen

Turun kaupungin kaduille ja jalkakäytäville ilmestyi keväällä 2019 yksityisten yritysten vuokrattavia sähköpotkulautoja mm. Tier. Uudet liikkumismuodot ovat kaupunkiin aina tervetulleita.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Aloite Turun kaupunginvaltuustossa 27.1.2020

Mistä vetoa sote-keskuksiin?

Perjantai 13.12.2019 - Riitta Karjalainen

Suomen sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela otti kantaa blogissaan 28.11.19 tuleviin sote-keskuksiin

Terveyskeskukset ovat vakavassa kriisissä. Resurssit ja työolot eivät ole kunnossa, ja näin ollen sekä lääkärit että hoitohenkilökunta uupuvat. Myös työvoimasta käydään kiivasta taistelua

Ratkaisu terveyskeskuskriisiin, kansalaisten yhdenvertaiseen kohteluun ja seitsemän päivän hoitotakuun täyttymiseen on palveluiden moniammatillisessa kehittämisessä

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sote-keskus, sairaanhoitaja, Riitta Karjalainen

Vanhuspalvelulain muutos

Tiistai 10.9.2019 - Riitta Karjalainen

Ns. vanhuspalvelulaki (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) on uudistamisen alla Sosiaali- ja terveysministeriössä. Henkilöstömitoitus iäkkäiden henkilöiden pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa olisi jatkossa vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti. Asiasta säädettäisiin lailla, kun tähän asti mitoitusta on ohjattu laatusuosituksella.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: henkilöstömitoitus

Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaostot tuovat sairaanhoitajien erityisosaamista esille

Lauantai 10.8.2019 - Riitta Karjalainen

Helteinen ja lämmin kesä on pikku hiljaa väistymässä ja kuulas syksy odottamassa nurkan takana. Näin myös syksyn iltojen pimetessä alueyhdistyksessämme toimintasyksy käynnistyy.

Tiesitkö, että Sairaanhoitajaliitolla asiantuntijajaostoja, jotka ovat ammatillisia tai asiantuntijoiden muodostamia yhdistyksiä, yhteisöjä tai järjestöjä, joiden jäsenistä vähintään 1/3 on sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön tai ensihoitajan (AMK) tutkinnon suorittaneita tai näihin tutkintoihin opiskelevia henkilöitä. Näiden lisäksi asiantuntijajaostossa voi olla jäseninä myös muita ammattiryhmiä. Asiantuntijajaostolta ei peritä jäsenmaksua vaan yhteistyö perustuu Sairaanhoitajaliiton ja ammatillisen yhteisön väliseen erilliseen sopimukseen. Asiantuntijajaostotoiminnassa ovat mukana yhteistyössä myös Sairaanhoitajalehti, Fioca ja Hotus.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sairaanhoitaja, asiantuntijajaosto

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »