Nuoret aktiivisina kuntalaisina ja kansalaisina - edistäminen kaupungin tiloissa ja kouluissa

Maanantai 17.5.2021 klo 20:48 - Riitta Karjalainen

Sosioekonomiset erot ovat yhteiskunnassa kasvaneet ja vaikuttavat lisääntyvissä määrin nuorten äänestysaktiivisuuteen. Jokainen nuori oppii päätöksentekojärjestelmämme toiminnasta ja mahdollisuuksistaan vaikuttaa ympäröivässä yhteiskunnassa. Kanssakäyminen ja vuoropuhelu nuorten ja päättäjien välillä on tärkeää, jotta poliittinen päätöksentekojärjestelmä koetaan helpommin lähestyttävänä. Kaikkien osallistuminen yhteiseen päätöksentekoon on demokraattisen yhteiskunnan perusta.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Aloite Turun kaupunginvaltuustossa 17.5.21

Sosioekonomisten terveyserojen huomioiminen pandemian jälkitoimissa

Maanantai 17.5.2021 - Riitta Karjalainen

Ei hyvältä näytä osavuosikatsaus, siksi pormestarisopimus on tarpeellinen jatkossa ja siinä on hyvät keinot talouden kuntoon saamiseksi.

On kuitenkin todettava , että koronavuosi on ollut poikkeuksellinen. Ja toivotaan ettei vastaavaa lähitulevaisuudessa tule.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Valtuustoaloite Turun kaupunginvaltuustossa 17.5.21

Koronakorvaus Turun kaupungin Hyvinvointitoimialan koko henkilöstölle

Maanantai 15.2.2021 - Riitta Karjalainen

Valtion myöntämää korona-avustusta saa käyttää covid-19- epidemiaan varautumiseen, sen torjuntaan ja hoitoon, niihin liittyvän irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoihin mukaan lukien Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksen mukaisesti toteutettavat suojavälinehankinnat sekä muihin välttämättömiin covid-19- pandemiasta sairaanhoitopiirin toiminnalle aiheutuneisiin kustannuksiin. Avustuksen on tarkoitus vähentää sairaanhoitopiirin jäsenkuntien rahoitusosuutta siltä osin, kun avustuksella korvataan kunkin jäsenkunnan vastattavaksi kuuluvia kustannuksia.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Aloite Turun kaupunginvaltuustossa 15.2.2021

Kotisairaalan laajentaminen

Maanantai 14.12.2020 - Riitta Karjalainen

Turun kaupungin sairaalapalvelujen kotisairaalatoiminnan tehtävänä on tuottaa moniammatillisessa yhteistyössä turkulaisille potilaille mahdollisimman lyhyellä viiveellä laadukkaita, turvallisia ja näyttöön perustuvia terveyden- ja sairaanhoidon palveluita kustannustehokkaasti sekä vuodeosasto-, kotisairaala- että polikliinisenä toimintana. Toiminnan tavoitteena on potilaan terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen, elämän hallinnan tukeminen, potilaan kunnioittava kohtaaminen tai tukeminen tilanteessa, kun parantavaa hoitoa ei enää ole.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kotisairaala, Turun kaupunginvaltuusto

RAI- järjestelmän opetus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille (

Maanantai 14.12.2020 - Riitta Karjalainen

Suomalaisen yhteiskunta ikääntyy siten, että työikäisten ja lasten määrä vähenee samalla kun ikääntyneen väestön määrä kasvaa. Ennusteiden mukaan iäkkäiden määrä erityisesti vanhimmissa ikäryhmissä kasvaa voimakkaimmin. Väestön ikärakenteen muutoksesta seuraa, että yhteiskunnan on mukauduttava laajasti entistä iäkkäämmän väestön tarpeisiin. Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja palvelujen turvaaminen edellyttää kunnilta ja alueilta tietoista ikääntymispolitiikkaa ja sitoutumista päätöksenteon kaikilla tasoilla.

Ikääntyneen väestön määrän kasvaessa heidän merkityksensä yhteiskunnassa kasvaa. Monet eläkeläiset ovat keskeinen voimavara vapaaehtoistoiminnassa, apuna perheittensä elämässä tai käyttävät edelleen ammatillista ja muuta osaamistaan työelämässä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, esteettömät asuin- ja elinympäristöt, lähipalvelut ja toimivat liikenneratkaisut helpottavat ihmisten kotona asumista ja vähentävät tai siirtävät pitkäaikaisten, säännöllisten palvelujen tarvetta. Tätä kautta myös hoiva- ja hoitopalvelujen kustannusten kasvua voidaan hillitä.

Vanhuspalvelulain (525/2020) käyttöönotto 1.10.20 sisältää myös pakollisen RAI-järjestelmän. Vanhuspalvelulaki eli Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista: RAI-arviointi tehdään ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon yksiköissä sekä säännöllisessä kotihoidossa (ml. tavallinen palveluasuminen), omaishoidossa ja perhehoidossa oleville asiakkaille. RAI on terveydentilan ja toimintakyvyn kattava arviointi, joka on yhtä aikaa täysin yksilöllinen ja kaikille sama. RAI takaa, että jokainen asiakas on samalla viivalla.

Pykälä 15 § Palvelutarpeiden selvittäminen: Säännöllisesti annettavissa palveluissa iäkkään henkilön palvelutarpeiden, toimintakyvyn ja hoitoisuuden selvittämisessä ja arvioinnissa on käytettävä kansallisena arviointi- ja seurantavälineenä RAI-arviointijärjestelmää.

Käytännössä tarkoittaa: RAI-arviointi tehtäisiin ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon yksiköissä sekä säännöllisessä kotihoidossa (ml. tavallinen palveluasuminen), omaishoidossa ja perhehoidossa oleville asiakkaille.

Lain 15 §:n 4 momentissa tarkoitettu palvelutarpeen ja toimintakyvyn arviointijärjestelmä olisi otettava käyttöön viimeistään 1.4.2023. Siirtymäaika lain voimaantulosta 1.4.2023 saakka mahdollistaisi RAI-arviointijärjestelmän käyttöönoton edellyttämät toimet ja kuntien sekä palveluntuottajien valmistautuminen RAIn käyttöönottoon.

 

 

RAI on terveydentilan ja toimintakyvyn kattava arviointi, joka on yhtä aikaa täysin yksilöllinen ja kaikille sama. RAI takaa, että jokainen asiakas on samalla viivalla. Tämä RAI-asian lisääminen opetussuunnitelmiin on hyvin tärkeä seikka tulevien ammattilaisten osaamisen tuottamisen näkökulmasta.

 

Esitän, että Turun kaupungin sivistystoimialan sosiaali -ja terveysalan oppilaitoksissa sekä yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun, Turun aikuiskoulutuskeskuksen kanssa laaditaan suunnitelma, miten opetussuunnitelmaan lisätään RAI- järjestelmän opetus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille (lähihoitaja, sairaanhoitaja, fysioterapeutti jne).

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: RAI, lähihoitaja, sairaanhoitaja, Turun kaupunginvaltuusto

Matalan kynnyksen lyhytterapiapalveluista Turussa

Maanantai 16.11.2020 - Riitta Karjalainen

Matalan kynnyksen mielenterveysavun puutteellisuus on edelleen ongelma Turussa. Yksi tehokas keino mielenterveysongelmista kärsivien auttamiseen on lisätä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita ihmisten saataville helposti ja nopeasti. Mielenterveyden keskusteluapu on tutkitusti toimivaa: jo neljä kertaa lyhytterapiaa puolittaa tutkitusti masennusoireet.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Aloite Turun kaupunginvaltuustossa 16.11.20

Liikkumista tukevia liikuntalaitteita koulujen pihoille

Maanantai 16.11.2020 - Riitta Karjalainen

Turun nuoret liikkuvat hyvin vähän. On tärkeää, että nuoria kannustetaan liikkumaan koulussa ja koulupäivän aikana.  Ikävä kyllä erityisesti yläkoulujen ja lukioiden pihat ja väli- ja hyppytuntien viettopaikat harvoin houkuttelevat nuoria urheilemaan ja liikkumaan.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: liikuntalaite, Aloite Turun kaupunginvaltuustossa 16.11.20

Valtuustoaloite vapaaehtoistyön edistämiseksi

Maanantai 19.10.2020 - Riitta Karjalainen

Vapaaehtoistyö lisää ihmisten hyvinvointia ja lisää elämän merkityksellisyyden tunnetta. Turku haluaa olla maailman toimivin työ- ja opiskelukaupunki.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Aloite Turun kaupunginvaltuustossa 19.10.2020

Työterveyshuoltoon palveluvalikoimaan CHAT-palvelu

Maanantai 21.9.2020 - Riitta Karjalainen

 

Ehdotan, että Turun kaupungin Työterveystalon tekemään työterveyshuollon sopimukseen lisätään työterveyshuoltoon oikeutettujen työntekijöiden mahdollisuus hyödyntää tarjolla olevaa chat-palvelua.

 

Palvelu nopeuttaa terveyspalvelun saamista, vähentää poissaoloja ja helpottaa asiointia myös silloin, kun vapaita lääkäriaikoja ei ole saatavilla lähimmältä työterveysasemalta tai sairauteen liittyvien asioiden hoitaminen ei edellytä lääkärin näkemistä kasvotusten

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Aloite Turun kaupunginvaltuustossa 21.9.20

Lisää penkkejä puistoihin ja ulkoilualueille

Maanantai 17.8.2020 - Riitta Karjalainen

Kevään 2020 korona- pandemian aikana moni turkulainen – ja muut Turussa matkailevat -  on löytänyt kaupunkimme ihanat puistot ja ulkoilureitit. Kaupungin puistoissa ja ulkoilureittien varrella on kuitenkin harmillisen vähän penkkejä ja levähdyspaikkoja.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: penkki, puistot, ulkoilulaite, Turun kaupunginvaltuusto

Aloite :Säännöt sähköpotkulautojen pysäköinnille ja pysäköinninvalvonnalle Turun kaupungissa

Maanantai 27.1.2020 - Riitta Karjalainen

Turun kaupungin kaduille ja jalkakäytäville ilmestyi keväällä 2019 yksityisten yritysten vuokrattavia sähköpotkulautoja mm. Tier. Uudet liikkumismuodot ovat kaupunkiin aina tervetulleita.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Aloite Turun kaupunginvaltuustossa 27.1.2020

Vapaaehtoistyön neuvottelukunnan perustaminen Turkuun

Maanantai 30.1.2017 - Riitta Karjalainen

Turun kaupunginvaltuuston kokous,30.1.2017

Vapaaehtoistyön neuvottelukunnan perustaminen Turkuun                                       

Vuonna 1986 Helsingin kaupunginhallitus perusti vapaaehtoistyön neuvottelukunnan edistämään ja kehittämään kaupungin ja vapaaehtoisyhteisöjen välistä yhteistoimintaa. Neuvottelukunnan jäsenistö koostuu kaupungin virastojen ja luottamusmiesten sekä eri sektoreilla toimivien vapaaehtoisjärjestöjen edustajista. Kaupunginhallitus nimittää neuvottelukunnan jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Turun kaupunginvaltuusto, vapaaehtoistyö