Ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen on tärkeää

Maanantai 23.11.2020 - Riitta Karjalainen

Väestöennusteiden mukaan vuonna 2030 yli 25% on yli 65- vuotiaita. Kaikkien vanhimpien määrä kasvaa nopeimmin, joten yli 85- vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu seuraavien 20 vuoden aikana. Ikääntyminen koskettaa meitä kaikkia ja liittyy kaikkiin elämisenalueisiin- myös asumiseen.

Ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen on tärkeää ikääntyvän väestön ja yhteiskunnan kannalta. Se liittyy asukkaiden toiveisiin, itsemääräämiseen ja tarkoituksenmukaiseen vanhuspalvelujen rakenteeseen. Ikääntyviä varten tarvitaan sopivia asuntoja ja ikäystävällisiä asuinalueita. Asuntokanta muuttuu hitaasti, ennakoiviin toimiin tulee paneutua hyvissä ajoin. Tällä hetkellä esteettömiä asuntoja on Suomessa noin 500 000 eli 15% asuntokannasta. Ympäristöministeriön käynnistämän Ikääntyvien asumisen toimenpideohjelman vuosille 2020-2021 mukaan. Tämä ei ole riittävää ikääntyvien tarpeisiin Turussakaan. Esteetön asunto on iäkkään henkilön tarve ja toive, se ei yksinään vastaa asumistarpeisiin. Iäkkäiden tarpeet tulee huomioida nykyisiä asuntoja ja asuinalueita korjattaessa sekä uusia rakennettaessa. Useimmin ikääntynyt asuu tulevaisuudessakin yksin, mikä lisää yksinäisyyttä ja turvattomuutta. Erilaisilla yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistävillä ratkaisuilla voidaan vähentää yksinäisyyden tunnetta

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: ikääntyvät, asuminen

Aloite: Täydentävät asumismuodot tulevalle vanhuusväestölle Turussa

Tiistai 22.1.2019 - Riitta Karjalainen

Porvooseen rakentumassa ikäystävällinen, yhteisöllinen ja esteetön asuinalue ikäihmisille.Täydentäen toimivaa -hanke haluaa tuoda ikäihmiset ja muistisairaat sosiaalisten kontaktien ja palvelujen lähelle. Hanke on hyvin konkreettinen; sen tavoitteena on Täytyy-korttelin konsepti, uusi asumisympäristö, joka voidaan sovittaa pieniin taajamiin ja olemassa olevaan asuntokantaan.

Porvoo, Lapinjärvi ja Savitaipale vievät hanketta yhteistuumin eteenpäin. Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen Sotera-instituutti puolestaan vastaa kuntien kehittämiskohteiden tutkimuksesta ja tiedonhankinnasta, sekä tiedon jakamisesta ja koordinoinnista.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Riitta Karjalainen, yhteisöllinen asuminen

IKÄÄNTYNEIDEN ASUMISOLOSUHTEITA ON PARANNETTAVA

Keskiviikko 11.2.2015 - Riitta Karjalainen

Erityisesti hyvin iäkkäiden osuus kasvaa voimakkaasti eliniän pitenemisen ja suurten ikäluokkien vaikutuksesta. Vanhusväestön kotona-asumisen keskeisimpiä edellytyksiä ovat esteetön ja turvallinen sekä asuinkustannuksiltaan kohtuullinen asunto. Yleisimmät korjauksen tarpeet liittyvät pesutiloihin sisäänkäynteihin. Olemassa olevissa pesutiloissa voi olla erilaisia ongelmia: amme (jota ei pysty käyttämään), matala wc-istuin, tilantarve asukkaalle /avustajalle, tai tuen ottamisen tarve. Suomen pientalot ovat pitkälti rakennettu portaiden taakse. Yksikin porras hankaloittaa omatoimista kulkemista, jos jalka ei nouse. Parvekkeet saattavat olla ongelmaisia, kun niihin ei pääse liikkumisen apuvälineellä.

 

 

Vaikuttavuusselvitys veteraanien asunnoissa tehdyistä korjaustöistä tehtiin Vanhustyön keskusliiton toimesta vuonna 2013 Varsinais-Suomen alueella. Kohteita oli yhteensä 120 kappaletta ja niiden korjaukset ajoittuivat vuosille 1996–2012. Tutkituista kohteista 36 % oli sotainvalidien, 30 % veteraanien ja 34 % leskien asuntoja. Sen jälkeen selvitettiin miten he ovat pärjänneet asunnossaan korjaustöiden jälkeen. Asukkaiden keski-ikä oli korjaushetkellä 84,4 vuotta. Suurin osa korjauksista oli tehty saunatiloihin, sisäänkäynteihin ja puutteellisiin varustuksiin. Tulokset vakuuttavat. Vaikka asukkaat olivat iäkkäitä, olivat he asuneet korjauskohteissa yli 8 vuotta. Jopa 88% asui kohteessa, siis kotona edelleen. Näistä kohteista 42 oli sellaisia, että ellei korjausta olisi silloin tehty, olisi asukas joutunut muuttamaan muualle. Jos uusi koti olisi ollut palvelutalossa, olisivat palvelutalomaksut olleet tähän mennessä lähes 12 miljoonaa euroa. Näiden kohteiden korjauksiin oli saatu korjausavustuksia noin puoli miljoonaa euroa.

Iäkkäiden asuntojen korjaus siis kannattaa, mutta korjausmäärärahat ovat pieniä. Avustusten lisääminen ei aina riitä, ellei tulorajoja tarkastella uudelleen, sillä nykyisellään ne ovat liian alhaiset. Tällöin useammat ikääntyneet voivat niitä hakea. Tulorajat määritetään asetuksissa, eikä asetustekstiä ole aina haluttu lähteä muuttamaan. Vain pienituloisemmat pääsevät tulo-ja omaisuusrajoihin.

 

Maassamme vallitsee laaja yhteisymmärrys siitä, että ikääntyneiden tulisi voida asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Muutoin valtion - ja kuntataloutemme eivät selviä ikääntymiskehityksen haasteesta. Samaa haluavat ikääntyneet itse ja sitä edellyttää 1.7.2013 voimaan tullut Vanhuspalvelulaki.

Kun asuminen nykyisessä asunnossa toimintakyvyn heikentyessä käy mahdottomaksi, eikä asunnon korjaaminenkaan vastaa tarpeisiin, ratkaisuna on muutto esteettömään ja turvalliseen asumiseen.

On huolehdittava esteettömien asuntojen tarjonnasta, ettei tarvita muuttoa palvelutaloon. On tartuttava hissittömien kerrostalojen korjaamiseen ja avustamiseen hissien rakentamiseksi. Pientaloasumisessa  esteettömyyden määräyksiä ei ole ja ikääntyneiden haasteina on kiinteistönhuolto mm. lumenluonti, lämmitysjärjestelmän ylläpito. Myös asuinympäristön turvattomuus ja sosiaalisten kohtaamispaikkojen puute aiheuttavat haasteita ikääntyneiden kaupunkiasumisessa.

 

Valtion keinona on avustaa asuntokannan korjaamista ja palveluasuntojen tuottamista. Vanhuspalvelulaki velvoittaa kunnat laatimaan suunnitelman ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi sekä iäkkäiden tarvitsemien palvelujen edistämiseksi. Suunnitelmissa painotetaan kotona asumista, jolloin asuinolot, liikennepalvelut ja ympäristön esteettömyys ovat osa tätä suunnitelmaa. Tämä edellyttää kunnan eri toimijoiden /toimialojen kesken laajaa yhteistyötä. Erityisesti yli 80-vuotiaiden kansalaisten asumisolojen kehittämiseen tulisi suunnata kaikki mahdolliset voimavarat. Lähes kaikki meistä haluavat asua tutussa ja turvallisessa ympäristössä niin pitkään kuin mahdollista

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Ikääntyneet, asuminen, korjausneuvonta