Sairaanhoitajien päivityskoulutus takaisin

Maanantai 17.1.2022 - Riitta Karjalainen

Sairaanhoitajien päivityskoulutus uudelleen käyntiin

Olemme tilanteessa, jossa sosiaali- ja terveysalan osaajista on huutava pula – ehkä sairaanhoitajista on kaikista ammattiryhmistä kaikkein suurin pula. Lisäksi koronatartuntojen määrä on yhä nousussa ja teho-osastojen sekä muun sosiaali- ja terveydenhuollon kuormitus on entisestään kasvamassa. Nämä asiat heijastuvat monin tavoin koko yhteiskuntaan. Samaan aikaan sosiaali- ja terveydenhuoltoamme ollaan uudistamassa. Sen suhteen eletään strategisesti erittäin tärkeitä hetkiä

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sairaanhoitaja, päivityskoulutus

Hoito -ja hoivatyön muutoksessa

Maanantai 11.10.2021 - Riitta Karjalainen

Hoito-ja hoivatyön toimintaympäristö on muutoksessa tulevina vuosina. Muutosta on jo tapahtunut kuluneen kymmenen vuoden aikana. Hoito- ja hoivatyön sisältö on muuttunut vaativammaksi, lisäksi painopiste hoito- ja hoivatyössä on siirtynyt kotiin. Tulevaisuudessa yhä enemmän omahoitoon eli ihmisen itsensä harteille sekä omaishoitoon eli omaisen harteille. Yhä vaativampaa hoitoa tarvitsevia hoidetaan kotona niin ammattilaisten kuin ei-ammattilaisten toimesta.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Hoitotyö, hoivatyö, työvoimapula

Tyks Akuuttiin integroidaan ikääntyneiden hoitoketjua parantava geriatrinen tiimimalli

Torstai 10.6.2021 - Riitta Karjalainen

Oli ilahduttavaa lukea Varsinais-Suomen sote-uutiskirjeestä Tyks Akuuttiin integroitava geriatrinen tiimin tulevasta toiminnasta , joka tekee ikääntyneen voinnin kokonaisarvion heti päivystyksessä. Näin mahdollinen muu avuntarve saadaan kartoitettua ja hoitoketju katkeamattomaksi ja sujuvammaksi. Myöhemmin malli saattaa olla hyödynnettävissä myös muissa Varsinais-Suomen kiirepalveluissa.

Geriatrinen osaaminen ja arvio akuuttitilanteissa -pilottihankkeessa pureudutaan erityisesti ikääntyneen päivystyskäyntiin johtaneisiin juurisyihin. Päivystykseen integroitava geriatrinen tiimi arvioi ikääntyneen kokonaisvoinnin ja jos akuutin hoidon jälkeen tunnistetaan tarkemman selvittelyn, jatkohoidon ja -palvelujen tarvetta, palveluketju jatkuu luontevasti asiakkaan kotikuntaan Varsinais-Suomessa.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: hoitoketju , ikääntynet

Oppisopimus on työelämälähtöinen tapa opiskella ammatti

Torstai 20.5.2021 - Riitta Karjalainen

 

Työelämässä kärsitään jatkuvasta työvoiman puutteesta. Suurin pula henkilöstöstä koetaan sosiaali- ja terveysalalla ja suurin ammattiryhmä on lähihoitajat, joita on vaikea rekrytoida vakituisiin työsuhteisiin. Työvoiman liikkuvuus hoiva- ja hoitoaloilla on suurta. Hyvän työtilanteen vuoksi lähihoitajilla on mahdollisuus vaihtaa työpaikkaa ja sitoutuminen nykyiseen työhön on vähäistä. Tilanne on vaikeutunut entisestään ja näin ollen rekrytoinnissa tarvitaan uudenlaisia keinoja työvoimapulan taltuttamiseksi.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: oppisopimus, työelämälähtöinen

Lyhennetty työajan kokeilu Turun kaupungissa

Maanantai 19.4.2021 - Riitta Karjalainen

Kuusituntinen työpäivä teki 90-luvulla tehdyssä kokeilussa ison ns. tuottavuusloikan, mutta vajaan kolmen vuoden kokeilun jälkeen kuusituntisuus ei juurtunutkaan suomalaiseen työelämään. Kokeilun hyytymiseen oli useita syitä: työnantajien ja työntekijöiden epäluulo ja vastustus, monenlaiset sosiaaliset paineet, pelot palkkatulojen vähenemisestä tai palkkamenojen kasvamisesta, yhteiskunnan eritahtisuus ja kuntapuolella rahoituksen loppuminen.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: työaika, Turun kaupunki

Etätyö paikkariippumattomaksi

Maanantai 15.3.2021 - Riitta Karjalainen

Korona-aika on osoittanut, että aloilla kuin aloillakin pystytään tekemään työtä joko täysin tai osittain etänä paikkariippumattomasti. Monella työntekijällä on jäänyt etätyön ansiosta enemmän aikaa perheelle, läheisille ja harrastuksille, kun aikaa ei kulu työmatkoihin. Uusista työnteon malleista ja mahdollisuuksista on seurannut työntekijöille myös merkittäviä hyvinvointihyötyjä. Luonnon läheisyydellä on suuri merkitys ihmisten hyvinvointiin.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: etätyö, monipaikkaisuus

Muovinkeräysastiat Turun tärkeisiin puistoihin

Maanantai 25.1.2021 - Riitta Karjalainen

Yksi Turun hienoista puolista ovat kaupungin kauniit vehreät puistot, joissa on kivaa viettää aikaa istuskellen, nauttien luonnosta ja kaupungin sykkeestä. Moni turkulainen hakee piknik-eväänsä kaupasta. Nämä ovat pakattuina muovi-pakkauksiin tai lasiin.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: muovinkeräys, kestävä kehitys, Turun puistot

Ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen on tärkeää

Maanantai 23.11.2020 - Riitta Karjalainen

Väestöennusteiden mukaan vuonna 2030 yli 25% on yli 65- vuotiaita. Kaikkien vanhimpien määrä kasvaa nopeimmin, joten yli 85- vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu seuraavien 20 vuoden aikana. Ikääntyminen koskettaa meitä kaikkia ja liittyy kaikkiin elämisenalueisiin- myös asumiseen.

Ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen on tärkeää ikääntyvän väestön ja yhteiskunnan kannalta. Se liittyy asukkaiden toiveisiin, itsemääräämiseen ja tarkoituksenmukaiseen vanhuspalvelujen rakenteeseen. Ikääntyviä varten tarvitaan sopivia asuntoja ja ikäystävällisiä asuinalueita. Asuntokanta muuttuu hitaasti, ennakoiviin toimiin tulee paneutua hyvissä ajoin. Tällä hetkellä esteettömiä asuntoja on Suomessa noin 500 000 eli 15% asuntokannasta. Ympäristöministeriön käynnistämän Ikääntyvien asumisen toimenpideohjelman vuosille 2020-2021 mukaan. Tämä ei ole riittävää ikääntyvien tarpeisiin Turussakaan. Esteetön asunto on iäkkään henkilön tarve ja toive, se ei yksinään vastaa asumistarpeisiin. Iäkkäiden tarpeet tulee huomioida nykyisiä asuntoja ja asuinalueita korjattaessa sekä uusia rakennettaessa. Useimmin ikääntynyt asuu tulevaisuudessakin yksin, mikä lisää yksinäisyyttä ja turvattomuutta. Erilaisilla yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistävillä ratkaisuilla voidaan vähentää yksinäisyyden tunnetta

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: ikääntyvät, asuminen

Aloite Kehitysvammaisten työllistymisen ja työtoiminnan kehittäminen

Maanantai 18.5.2020 - Riitta Karjalainen

Suomen Kehitysvammaliiton mukaan Suomessa on noin 30 000 työikäistä kehitysvammaista henkilöä, mutta vain noin 500-600 tekee varsinaista työsuhteista palkkatyötä.

 

Tällä hetkellä monet kehitysvammaiset osallistuvat erilaisiin työ- ja päivätoimintoihin. Osalle heistä maksetaan pientä ns. työosuusrahaa, osalle toiminta on palkatonta osallistumista - mikä sinänsä voi olla kannustavaa ja kuntouttavaa. Näihin osallistujat maksavat itse ruoastaan, itse toiminta on maksutonta ja matkat korvataan.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kehitysvammaiset, työllistyminen, työtoiminta

Iäkkäät ovät suurin yksittäinen ryhmä vapaaehtoistoiminnassa jä toiminnalle on turvattava resurssit

Torstai 11.4.2019 - Riitta Karjalainen

Iäkkäät ovät suurin yksittäinen ryhmä vapaaehtoistoiminnassa ja toiminnalle on turvattava resurssit
Vapaaehtoistoimintaan osallistuu 40 % 65–79 -vuotiaista. Iäkkäiden hyvinvoinnin parissa toimii yli 300 000 vapaaehtoista vuosittain. Ilman eläkeikäisten panosta erityisesti muiden iäkkäiden tueksi oleva vapaaehtois- ja vertaistoiminta näivettyisi nopeasti. Vapaaehtoistoiminnan esteenä on monella pienituloisella matkakulut tai osaamisen ylläpitämiseen liittyvät kulut. Heille tarvitaan oikeus vähentää vapaaehtoistoimintaan liittyviä kuluja verotuksessa tai muutoin saada tukea kulujen kattamiseen. Vapaaehtoistoiminta tarjoaa myös tilaisuuksia elinikäiseen oppimiseen. Vapaaehtoistoiminnan merkitys on niin suuri ikääntyvässä Suomessa, että se kannattaa nostaa seuraavaan hallitusohjelmaan. Sote-uudistus lisää tarvetta varmistaa, että vapaaehtoistoiminnalla on sille välttämättömät toimintaedellytykset. Sote-kentällä toimii vuosittain 500 000 vapaaehtoista. Vapaaehtoistyöhön sijoitetulla yhdellä eurolla saadaan noin kuusinkertainen tuotos yhtä työtuntia kohti laskettuna.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: iäkäs, vapaaehtoistyö

Toimivaltaiset hoitotyön johtajat

Maanantai 18.3.2019 - Riitta Karjalainen

 

Toimivaltaiset hoitotyön johtajat. Hoitotyön johtajat vastaavat työn laadusta ja tuloksellisuudesta. Tarvitsemme organisaatioihin joka tasolle johtajia, jotka tuntevat hoitotyön sisällön ja jolla on johtamisosaamista. Hyvällä johtamisella mahdollistetaan sairaanhoitajien henkilöstöresurssien oikea jakautuminen,  huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä.

Laadukas ja tasa-arvoinen hoito on yhteinen asia.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: hoitotyö, johtaja, laadukas, tasa-arvo

Kohtuullinen työmäärä ja resursointi.

Perjantai 15.3.2019 - Riitta Karjalainen

Kohtuullinen työmäärä ja resursointi.  Sairaanhoitajien työ on yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkityksellistä. Työvoiman resursoinnin pitää vastata hoidon tarvetta. Kukaan ei voi työskennellä äärirajoilla. Koulutettuun työvoimaan tulee panostaa, osaamistason heikentämisen vaikutukset näkyvät nopeasti. Sairaanhoitajamitoituksilla on selkeä yhteys hoitotuloksiin ja potilasturvallisuuteen

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: työmäärä, resurssit

Työkyvystä huolehtiminen

Torstai 14.3.2019 - Riitta Karjalainen

Työkyvystä huolehtiminen. Sairaanhoitajien hyvinvointi näkyy väestön hyvinvointina. Hyvinvointi töissä heijastuu potilasturvallisuuteen ja tuo säästöjä terveydenhuollon kustannuksiin. Työkyvystä huolehtiminen on investointi, ei kuluerä

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: työkyky

Päivystävä ambulanssiyksikkö

Keskiviikko 13.3.2019 - Riitta Karjalainen


Valtuustoaloite liikkuvan päivystysyksikön pilotoinnista

 

Ensihoidon ja päivystysten kuormitus on kasvanut viime vuosina Turun EPPL- yhteispäivytyksessä. Yhä useampi ikääntynyt asuu – ja tulee asumaan tulevaisuudessakin-  kotona kotihoidon turvin tai tehostetutussa palveluasumisessa. Akuutissa tilanteessa tai asiakkaan voinnin heikentyessä ei usein ole muuta vaihtoehtoa kuin soittaa ambulanssi ja kuljettaa potilas sairaalaan/päivystykseen arvioon.

 

Moni ongelma voitaisiin kuitenkin ratkaista potilaan/asukkaan kotona. Myös Turun tulisi aktiivisesti kehittää vaihtoehtoisia tapoja vastata kasvaneeseen ensihoidon kysyntään ja kotihoidon tukemiseen sekä palveluasumisen yksiköiden akuutteihin päivystystarpeisiin.

 

Eksotessa on otettu käyttöön liikkuva sairaanhoitajan päivystysyksikkö, joka lähtee hätäkeskuksen tai esimerkiksi kotihoidon hälyttämänä potilaan kotiin. Sairaanhoitaja arvioi hoidontarpeen, tekee tutkimuksia ja vieridiagnostiikkaa, voi antaa lääkkeitä ja seurata potilaan vointia. Hänellä on mahdollisuus konsultoida lääkäriä etäyhteydellä. Kokeilusta on saatu hyviä tuloksia, ja toimintaa on laajennettu Lappeenrannasta Imatralle.

 

 Esitän, että Turun kaupunki selvittää, voitaisiinko liikkuvaa päivystysyksikköä pilotoida myös Turussa.

 

.26.2.2018

 

Riitta Karjalainen (kesk.)

Turun kaupunginvaltuutettu

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: päivystys, ambulanssiyksikkö,

Näkyykö hoitotyön arvostus sairaanhoitajan palkassa

Torstai 22.2.2018 - Riitta Karjalainen

Kansalaisille suunnatuissa ammattien arvostuskyselyissä sairaanhoitajat nousevat ammattien kärkipäähän. Sairaanhoitajat ovat edelleen korkeasti koulutettuja hoitotyön ammattilaisia, joiden apua meistä jokainen jossain vaiheessa elämäänsä tarvitsee.

Sairaanhoitajat ovat noin 80 000 työllisen määrällä suuri sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmä. Suurena ammattiryhmänä sairaanhoitajien työpanoksella ja osaamistasolla on merkittävä vaikutus väestön hyvinvointiin, kansanterveysongelmien ehkäisyyn, palveluiden saatavuuteen, hoitoon pääsyyn, hoidon laatuun ja toiminnan sujuvuuteen. Sairaanhoitajat ovat avainasemassa myös palveluohjauksen toteuttamisessa ja asiakaslähtöisen palvelukokonaisuuden yhteensovittamisessa palveluiden rajapinnoissa. Koulutettu ja motivoitunut sairaanhoitaja on voimavara, jonka työpanosta optimaalisesti hyödyntämällä parannetaan koko palvelujärjestelmän kustannustehokkuutta, näin kirjoittaa Suomen sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: hoitotyö, palkka

Sote-työn uusjaon ajankohtaisuus

Keskiviikko 18.10.2017 - Riitta Karjalainen

”Suomen sosiaali -ja terveydenhuoltojärjestelmässä on menossa merkittäviä

rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia. Palvelurakenne-sekä maakuntauudistuksen myötä julkisten sosiaali-ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu tullaan siirtämään kunnilta ja kuntayhtymiltä itsehallintoalueille eli maakunnille. Keskeinen sote-uudistuksen tavoite on yhdistää sosiaali-ja terveyspalvelut rakenteellisesti asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sote, työ, uusjako

Uusi laatusuositus kannustaa terveeseen ja toimintakykyiseen ikääntymiseen

Tiistai 12.9.2017 - Riitta Karjalainen

Uusi laatusuositus kannustaa terveeseen ja toimintakykyiseen ikääntymiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat antaneet uuden laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi, joka on voimassa vuoden 2019 loppuun saakka.

Laatusuosituksessa nostetaan esiin viisi teema-aluetta, joista kullekin on omat suosituksensa. Teema-alueet käsittelevät toimintakykyisen ikääntymisen turvaamista, asiakas- ja palveluohjausta, henkilöstöä, ikäystävällistä palvelujen rakennetta ja teknologiaa.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: laatusuositus, toimintakyky, ikääntyminen

Yksinäisyyden ehkäisemiseksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä

Perjantai 3.3.2017 - Riitta Karjalainen

Yksinäisyyden ehkäisemiseksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä

 

Yksinäisyyden monia ulottuvuuksia pohdittiin 1.4.2015 Helsingissä pidetyssä Yksinäisyysfoorumissa, johon sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty oli kutsunut kansalaisjärjestöjen edustajia ja yksinäisyystutkijoita, joiden mukaan yksinäisyys on vakava yhteiskunnallinen ongelma, joka on tehtävä näkyväksi.

Yksinäisyyttä voidaan ehkäistä ja lievittää, jos se tunnistetaan ajoissa. Puhumalla yksinäisyys tulee todeksi, mutta on myös oltava joku, joka kuuntelee. Yksinäisyys on otettava huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, niin kaavoituksessa kuin palvelujen järjestämisessäkin. Yksinäisyys koskettaa kaikkia ihmisiä ja kaikkia hallinnonaloja. Siksi se onkin otettava yhdeksi ensi vaalikauden kärkiteemaksi."

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: yksinäisyys, yhteistyö, ehkäisy

Sairaanhoitajien työviihtyvyys huolena

Maanantai 27.2.2017 - Riitta Karjalainen

Sairaanhoitajien työviihtyvyys huolena

 

THL:n ylijohtaja Juhani Eskola kommetoi TESSO nro 3-2014 sairaanhoitajien avajaisissa sairaanhoitajien työn vetovoimaisuudesta.

Sairaanhoitajaliiton selvitys jäsenten työoloista, työhyvinvoinnista sekä alan vetovoimaisuudesta paljastaa , että etenkin nuoret hoitajat ovat tyytymättömiä työoloihinsa, Eniten tyytymättömyys kohdistui palkkaukseen, johtamiseen, henkilöstömäärään riittämättömyyteen sekä työhyvinvointiin liittyvään suunnitelmallisuuden puutteeseen.

Tulokset ovat huolestuttavia. Alan vetovoimaa heikentävät asiat on saatava kuntoon tai terveydenhuolto menettää ammattitaitoisen työvoimansa. Eskolan mukaan tarvitsemme nyt kipeästi terveyskeskusten, sairaaloiden ja sosiaalitoimen laitosten johtamiskäytäntöjen analysointia ja luultavasti modernisointia- sekä työntekijän autonomian lisäämistä.

 

Sairaanhoitajien eettisten ohjeiden mukaan sairaanhoitajat tukevat toinen toistaan potilaan hoitoa koskevassa päätöksenteossa, työssä jaksamisessa ja ammatillisessa kehittymisessä.

Tulevassa sote- muutoksessa tämä ohje on syytä nostaa uudelleen kunniapaikalle. ja toinen tärkeä asia on sosiaali-ja terveydenhuollon ammattiryhmien työnjakoa. Kuntien tulisi Eskolan mukaan hyödyntää ammatillista osaamista yhä joustavammin tarkoituksenmukainsen palvelurakenteen luomiseksi.

 

Lääkärin ja sairaanhoitajan työnjako voitaisiin tarkistaa hoitajavastanottoa kehittämällä, potilaan/asiakkaan omahoitoa tukemalla, sähköisillä konsultaatioita laventamalla, hoitajien lääkkeenmäärämisoikeutta lisäämällä ja sekä lääkärityövoiman vähentämisellä moniongelmaisten asiakkaiden hoidon ja palvelun toteuttamisessa

 

 

Riitta Karjalainen, puheenjohtaja

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitajat ry

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sairaanhoitaja, työviihtyvyys, huoli

molempiParempi

Maanantai 13.2.2017 - Riitta Karjalainen

Yhdessä molempiparempi

Sairaanhoitajaliitolla ja Tehyllä on uusi yhteinen jäsenhankintakampanja Molempiparempi,joka käynnistyi marraskuussa 2016 Kotkasta. Siihen liittyvät sairaanhoitajien illat, joita on kaikkiaan 21 eri paikkakunnalla. Varsinais-Suomen ilta pidettiin Turussa 31.1.17 Hamburger Börsissä. Paikalla oli 126 kuulijaa.

Kiertueen tavoitteena oli koota alueilla sairaanhoitajia yhteen ja tarjota iltapalan äärellä niin jäsenyys- kuin ammatillista, taloudellista tietoa sekä yhteinen mukava hetki. Paikalle olivat tervetulleita kaikki sairaanhoitajat, jäsenet ja ei-jäsenet, myös opiskelijat. Illan aikana oli mahdollista liittyä jäseneksi, jolloin sekä uusi jäsen että suosittelija palkitaan paikan päällä.

Iltojen teemana oli: Sairaanhoitajan työnkuvat muuttuvat – entä osaaminen ja palkka?

Mitä osaamista tarvitaan tulevaisuudessa ja kuinka sitä ylläpidetään?

  • Mitä mahdollisuuksia on urapolulla?
  • Vastaako palkkaus työn vaativuutta?
  • Sairaanhoitajaliiton ja Tehyn jäsenyys on tuplasti toimivin tapa pitää huolta itsestään ja omista eduistaan.

Paikalla olijoille tarjottiin tiivis tietopaketti sairaanhoitajan tulevaisuudesta sote-uudistuksen edetessä sekä millaisia urapolkuja sairaanhoitajalla on.

Sote-uudistusta voi seurata www.kimpassa-sivuilta. Alkuvuodesta 2017 on käynnistynyt kaikkien alatyöryhmien työskentely, joten muistiot löytyvät sieltä.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuu siis paljon tämän vuoden aikana. Päättäjiä pitää haastaa ja se onnistuu esimerkiksi Sairaanhoitajapäivien 23-24.3.17 paneelissa. Kuntavaalit, joita on kutsuttu myös sote-vaaleiksi antaa äänestäjille nyt mahdollisuuden vaikuttaa. Me tulemme nostamaan kaikkia askarruttavia kysymyksiä mm. Facebookissa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sairaanhoitajaliitto, Tehy, yhteistyö

Vanhemmat kirjoitukset »