Samapalkkaisuudesta

Perjantai 5.4.2019 - Riitta Karjalainen

Naisten ja miesten välinen palkkaero kaventuu Suomessa varsin hitaasti. Mikä sitten on suomalaisen palkkatasa-arvon tila nyt ja miten sukupuolten palkkaeroja voidaan kaventaa? Tätä pohditaan sosiaali- ja terveysministeriön uudessa Samapalkkaisuuden perusteet ja edistäminen –artikkelikokoelmassa.

Asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että palkkaeron kaventamisessa pitää ottaa käyttöön myös uusia keinoja.

Jotta sukupuolten palkkaero kapenisi, olisi naisten palkkojen noustava nopeammin kuin miesten.  On tärkeää tehostaa sekä syrjintäsuojaa että palkkatasa-arvoa tukevia toimenpiteitä kuten muun muassa työpaikan palkkakartoituksia. Pelkästään työpaikkakohtaisilla toimenpiteillä ei päästä eteenpäin. ”Tarvitaan myös työelämän ja palkkauksen rakenteiden muutoksia ja samapalkkaisuutta tukevaa palkka- ja sopimuspolitiikkaa.”

Emeritusprofessori, OTT Niklas Bruun huomauttaa, että naisten ja miesten samapalkkaisuuden vaatimus on ankkuroitu tukevasti Suomen perustuslakiin ja Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin, kuten kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimukseen ja naisten syrjinnän poistamista koskevaan yleissopimukseen.

”Suomi on ratifioinut sopimukset jo vuosikymmeniä sitten. Siitä huolimatta Suomea moititaan jatkuvasti siitä, että samapalkkaisuuden eteen ei tehdä tarpeeksi”, Bruun toteaa, ja lisää että palkkaeroja voidaan kaventaa tehokkaasti vain laajalla valikoimalla erilaisia tasa-arvopoliittisia toimia.

Tätä on jatkunut pitkään ja Tehy teettämässä tutkimuksissa kansalaisille, kansalaiset ihmettelevät miksei insinööri Amk palkka ole sama sairaanhoitaja amk tutkinnon suorittaniella. Niinpä, tähän asiaan on tartuttava, että naisen euro on sama kuin miesten euro.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sama palkka

Näkyykö hoitotyön arvostus sairaanhoitajan palkassa

Torstai 22.2.2018 - Riitta Karjalainen

Kansalaisille suunnatuissa ammattien arvostuskyselyissä sairaanhoitajat nousevat ammattien kärkipäähän. Sairaanhoitajat ovat edelleen korkeasti koulutettuja hoitotyön ammattilaisia, joiden apua meistä jokainen jossain vaiheessa elämäänsä tarvitsee.

Sairaanhoitajat ovat noin 80 000 työllisen määrällä suuri sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmä. Suurena ammattiryhmänä sairaanhoitajien työpanoksella ja osaamistasolla on merkittävä vaikutus väestön hyvinvointiin, kansanterveysongelmien ehkäisyyn, palveluiden saatavuuteen, hoitoon pääsyyn, hoidon laatuun ja toiminnan sujuvuuteen. Sairaanhoitajat ovat avainasemassa myös palveluohjauksen toteuttamisessa ja asiakaslähtöisen palvelukokonaisuuden yhteensovittamisessa palveluiden rajapinnoissa. Koulutettu ja motivoitunut sairaanhoitaja on voimavara, jonka työpanosta optimaalisesti hyödyntämällä parannetaan koko palvelujärjestelmän kustannustehokkuutta, näin kirjoittaa Suomen sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: hoitotyö, palkka

Työelämän muutokset eivät ole kaventaneet sukupuolten välisiä palkkaeroja

Lauantai 11.4.2015 - Riitta Karjalainen

Työelämän rakennemuutokset eivät tuoreen tutkimuksen mukaan ole kaventaneet naisten ja miesten välisiä palkkaeroja. Myös ammatillinen eriytyminen on pysynyt edelleen hyvin voimakkaana, vaikka ammattirakenteessa on tapahtunut muutoksia.

Sosiaali- ja terveysministeriö teettämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten ammatti-, työpaikka- ja henkilörakenteen muutokset ovat vaikuttaneet naisten ja miesten työmarkkina-asemaan ja sukupuolten välisiin palkkaeroihin. Erilaisten työsuhteiden yleisyydessä tapahtuneet muutokset ovat osa työelämän rakennemuutosta, ja siksi tutkimuksessa tarkastellaan myös sukupuolten välistä eriytymistä työsuhteiden tyypeissä sekä sen vaikutuksia miesten ja naisten palkkaeroihin ja urakehitykseen.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: palkkaerot, naiset ja miehet,